Skolens profil

Luk alle
Åbn alle

Frydenhøjskolen består af såvel almenskole, en autistklasserække samt SFO og klub. Vi vægter sammenhængen i hele barnets dag højt, hvorfor vi har et tæt samarbejde mellem vores skole- og fritidsdel. Blandt andet er pædagogerne en naturlig del af skolens hverdag. Herunder kan du læse mere om de enkelte afdelinger og for at få mere viden om skolen, kan du læse vores værdigrundlag under "Læring og pædagogik".

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, for at høre mere om skolen. Vi glæder os til at høre fra dig.

Grundskolen går fra 0. til 5. klassetrin. Der er tre klasser på hver årgang, og lærerne og pædagogerne er organiseret i årgangsteams. Det betyder, at klasserne som udgangspunkt har de samme lærere fra 1.-5. klasse.

Vi lægger stor vægt på, at der er et godt og trygt læringsmiljø eleverne imellem, at vi taler og behandler hinanden ordentligt samt at hver elev bliver mødt, som de er.

Frydenhøjskolen udbyder en høj faglighed i alle fag, og vi har fokus på elevernes selvevaluering i alle fag.

Vi arbejder målrettet med læsevejlederne fra 0. klasse, hvor de her laver de første sprogscreeninger på eleverne.

Skolen tilbyder læseløft i 1. og 2. klasse til enkelte elever, der lige mangler et ekstra skub for at komme godt i gang med læsningen.

Elever med faglige vanskeligheder kan få en faglig støtte i enkelte timer. Desuden tilbydes sproglig hjælp til elever med dansk som andet sprog.

Fra 0.- 5. klasse bruger eleverne dagligt Ipads i undervisningen til digitale undervisningsportaler samtidig med, at de sideløbende har grundbøger. Klasserne bruger ugentligt skolens PLC (pædagogisk læringscenter), hvor de kan låne bøger og få råd og vejledning. Vi har en lejrskole hvert år for vores 4.klasser et sted i Danmark.

Leder af grundskolen: Hanne Garval

Frydenhøjskolens overbygning går fra 6. til 9. klassetrin med henholdsvis to spor på 6. og 9. årgang og 3 spor på 7. og 8. årgang. Udover fokus på fagligheden har vi en stor opmærksomhed på at gøre eleverne uddannelsesparate, således at de udover det faglige er bevidste om fx vigtigheden af at møde til tiden, være forberedt, kunne fungere i et teamsamarbejde og meget andet.

Der udbydes både fransk og tysk på skolen.

I enten 8. eller 9. skoleår tager hele årgangen på et 5 dages studietur til udlandet. Her kan nævnes, at vi gennem årene har besøgt steder som London, Krakow, Berlin, Prag og Stuttgart. Eleverne er selv med til at vælge destinationen.

 
Leder af overbygningen: Jan Christensen

K-klasserne er et undervisningstilbud til børn i skolealderen i Hvidovre Kommune. Børnene har autismespektrumforstyrrelser (ASF) eller er i lignende udfordringer. Undervisningstilbuddet er oprettet efter Folkeskolelovens § 20, stk. 2. Fritidstilbuddet er oprettet efter Servicelovens § 32 og 36. I K-klasserne på Frydenhøjskolen er der seks grupper i alt, fordelt på 0. -10. klasse. I hver gruppe er der ca. 8 elever.

K-klassen er et heldagstilbud med undtagelsen af KA og KB, som alene er et undervisningstilbud til de ældste elever. I Heldagstilbuddet er undervisnings- og fritidstilbud kombineret, således at der begge steder bliver arbejdet med den sociale inklusion i et tæt samspil med familien og de professionelle fagpersoner.

Eleverne i K-klassen kan være præget af sociale og sansemæssige forstyrrelser samt kommunikations- og sprogforstyrrelser. Endvidere kan børnenes adfærd være præget af ritualer og/eller særinteresser. Deres udfordringer er af en sådan grad, at kommunen har vurderet, at børnenes læring pt. bedst kan ske i en mindre gruppe med høj grad af specialisering. Børnene er som udgangspunkt normaltbegavede og skal ende med at gå til folkeskolens afgangsprøve. Når eleverne er parate til det, arbejder vi på, at inkludere dem i almenskolen i en almen klasse i et eller flere fag. Evt. inklusion i almenskolen sker altid i et tæt samarbejde med elev og forældre.

K-klassen er placeret på to af skolens gange; Mågegangen og Frøgangen, hvor der ikke er andre klasser fra skolen. K-klassen benytter sig i øvrigt af skolens øvrige faglokaler efter behov.

De pædagogiske værktøjer/metoder, K-klassen tager udgangspunkt i, er TEACCH og low arousal.

 

Leder af k-klasserne: Anna Schram

I SFO Frydenhøj er der for tiden 275 indmeldte børn i alderen 5 til 10 år, og børnene går i 0. - 3. klasse.

På SFO’en har vi funktionsopdelte rum, en stor legeplads og andre udendørsarealer, hvor børnene motiveres og tilbydes til at deltage i forskellige voksenstyrede aktiviteter, men der er også mulighed for at vælge egne lege.

Vi har stort fokus på leg og bevægelse, de kreative aktiviteter samt børnenes adfærd i det sociale samspil og deres relationer til andre børn og voksne.

Vi er opmærksomme på mange forskellige børnegruppers behov og udviser individuelle hensyn.

Alt i alt har vi stort fokus på indsatser til at styrke børnenes udvikling og trivsel med henblik på at udvikle gode indbyrdes relationer i samspillet med andre børn og voksne.

Pædagogerne fra SFO'en og fra klubben er tilknyttet alle skoleklasser på Frydenhøjskolen og samarbejder derfor dagligt med skolens lærere og børnenes forældre om barnets generelle læring, trivsel, udvikling og fritidsliv.

 

Leder af SFO'en: Lena Andersen

Klubben er beliggende i Bødkerporten 4 i Avedøre Stationsby - ca.10 min i cykelafstand fra Frydenhøjskolen. Klubben har for tiden i alt 205 medlemmer. Aldersgruppen er fra 10 til 18 år. De større børn og unge har mulighed for at benytte tilbuddet i klubben om aftenen.

De fleste børn og unge i klubben går på på Frydenhøjskolen og på Avedøre skole, men der kommer også børn og unge fra øvrige skoler i Hvidovre.

I klubben har børnene og de unge mulighed for at være en del af flere forskellige slags fællesskaber. Her kan børnene udvikle relationer og venskaber med andre børn og unge end dem, som de kender fra klassen.

Aktiviteter tilbydes og igangsættes med udgangspunkt i børnenes og de unges interesser. I klubben findes et stort kreativt værksted, der spilles mange forskellige slags brædtspil, computerrummet er populært - bl.a.̊ med deltagelse i E sportsprojekt.

Vi har også marsvin og kaniner og gode udendørs faciliteter. Der afholdes ugentlige møder, som sikrer at vi inddrager børn og unge i udviklingen af nye spændende tilbud.

Vi spiller musik og de unge optræder ved flere årlige forældrearrangementer og børnemusikfestival. Indendørs har vi en stor, fleksibel idrætssal, hvor børnene dagligt tilbydes fysiske aktiviteter. Vi har også vores egen biograf.

Leder af klubben: Lena Andersen