Skolens værdigrundlag

FRYDENHØJSKOLENS VÆRDIGRUNDLAGPå Frydenhøjskolen er vi i et samarbejde med forældrene med til at skabe livsduelige mennesker med respekt for og forståelse af fællesskabets bærende funktion. Vi arbejder under mottoet “sammen vokser vi os klogere” og ud fra tre kerneord: nysgerrighed, fællesskab og udsyn.

På Frydenhøjskolen arbejder vi med det hele menneske gennem hele dagen, hvorfor dette er gældende for såvel skole-, klub- og SFO-delen. For overskuelighedens skyld vælger vi at bruge begrebet barn - uanset om det er i skole- eller fritidsregi eller om de er 6 eller 17 år.

På Frydenhøjskolen “vokser vi os klogere sammen”. Derfor er høj faglighed en naturlig grundsten i alt vores arbejde. Vi har høje ambitioner for den læring vores elever skal opnå gennem deres tid på skolen.

 

Nysgerrighed


Vi ser nysgerrighed som en afgørende egenskab i forhold til at skabe læring for det enkelte barn. Vi forstår nysgerrighed som “behovet for at undersøge noget nærmere”. Vi ønsker at bevare nysgerrigheden og åbne den mod nye horisonter.

Hvad betyder nysgerrighed på Frydenhøjskolen:

 • Børnenes naturlige nysgerrighed understøtter læringen hos den enkelte.
 • Nysgerrighed er en forudsætning for den gode relation.
 • Børn på Frydenhøjskolen skal have rum til fordybelse.
 • Det understøtter faglighed og læring.
 • Vi er nysgerrige og interesserede i det hele menneske og arbejder systemisk.
 • Vi arbejder undersøgende.
 • Vi forsøger at skabe udviklende og inspirerende læringsmiljøer.
 • Vi er åbne overfor ny viden og nye arbejdsmetoder.
 • Lærernes og pædagogernes nysgerrighed er afsæt for videns- og erfaringsdeling.

Hvad gør vi i hverdagen for at understøtte nysgerrighed?

 • Vi griber de ting børnene er optagede af og understøtter elevernes naturlige nysgerrighed.
 • Vi lærer børnene at turde prøve nye ting for at skærpe deres nysgerrighed.
 • Vi arbejder på at understøtte børnenes fantasi. Det skal være i orden at lege - også i 9.klasse.
 • Vi arbejder med den åbne dør - og inviterer andre ind i undervisningen.
 • Vi bruger fejl som en del af det “at vokse sig klogere”.
 • Vi arbejder med fremlæggelser i såvel den enkelte klasse som på tværs af klasser, klassetrin m.v. Fx projektopgaverne!
 • Vi bruger hele skolen, SFO og klub som læringsmiljø.
 • Vi arbejder struktureret med videndeling gennem fx fælles forberedelse for lærere og pædagoger.

 

Fællesskab


Det skaber tryghed og trivsel hos det enkelte barn at være en naturlig del af et fællesskab.Samtidig er fællesskabet med til at lære børn om det ansvar, de rettigheder og de forpligtelser, der ligger i at være en del af et fællesskab.

Hvad betyder det på Frydenhøjskolen:
Alle børn og voksne skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet. Det gælder både det store og de mindre fællesskaber på/i skolen, SFO’en og klubben.

 • At vi lærer at være sammen og respektere hinanden på trods af forskelligheder.
 • At alle har en plads og er vigtige.
 • Vi ser relationen mellem børnene og mellem børn og voksne som helt afgørende for at det enkelte barn kan lære.

Hvad gør vi i hverdagen for at understøtte fællesskab?

 • Vi hilser på dem, vi møder på skolen, i SFO’en og i klubben i vores hverdag.
 • Vi afholder fællessamlinger for hele skolen min. 3 gange om året.
 • Vi arbejder med venskabsklasser - startende med 0. og 4.årgang.
 • Vi arbejder med klassemøder som et middel til at sikre god trivsel og et godt fællesskab i den enkelte klasse.
 • Medindflydelse
 • Vi afholder børnemøder i SFO og klub, hvor børnene har indflydelse på deres egen hverdag.
 • Fællesskaber og venskaber på tværs af årgange og klasser bliver understøttet i fx band, rollespil og lignende aktiviteter i fritidsdelen.

 

Udsyn


Udsyn er vigtigt for os, fordi vores egen skole er en del af en større verden - lokalt nationalt og internationalt. Vi er en mangfoldig skole, derfor er det vigtigt for os, at være åbne overfor omverdenen og kigge ud over, hvad der sker på vores egen skole.

Hvad betyder det på Frydenhøjskolen:

 • At vi er åbne over for verden omkring vores skole.
 • At vores børn opnår de bedst mulige kompetencer for at kunne blive medborgere i samfundet.
 • At vi sammen tør gå nye veje.
 • At vi ser på forandringer som noget spændende og udfordrende.
 • At vi via fx åben skole både selv kommer ud, men også trækker verden omkring os ind i skolen.
 • At vi skaber blik hos børnene for hvad de skal efter skolen.

Hvad gør vi i hverdagen for at understøtte arbejdet med at skabe udsyn hos vores elever?

 • Vi tager på museumsbesøg, virksomhedsbesøg, ture ud af huset som en væsentlig del af vores undervisning. Alle klasser kommer på tur min. fire gange om året.
 • Vi samarbejder med de lokale foreninger - bl.a. med de foreninger, der har placeret deres fritidsaktiviteter på skolen.
 • Vi tilbyder udlandsrejse med fagligt såvel som socialt indhold for vores 9.klasser.
 • Vi har praktikanter/studerende - fra såvel lærer- som pædagogseminarierne.
 • Vi byder velkommen til input udefra gennem fx amerikanske DIS-studerende, lærerudvekslinger m.v.
 • Vi arbejder for at alle børn i løbet af deres skoletid opnår kontakt til klasser i andre lande.
 • Vi deltager i fælleskommunale aktiviteter som fx Frittercup, kidsvolleyturnering, Naturfagsmaraton, Skoleløbet m.v.
 • Vi samarbejder med de andre skoler og institutioner i Hvidovre Kommune men også med skoler udenfor bygrænsen - såvel nationalt som internationalt.
 • Vi samarbejder med ungdomsuddannelsesinstitutionerne fx Hvidovre Gymnasium og HF i forhold til valgfag, talenter på tværs m.m.